Privacyverklaring

Frans Koopal Haarwerken verwerkt gegevens van haar cliënten en contacten. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon dan wel bedrijfsgegevens met persoonsgegevens, bijvoorbeeld een naam of (e-mail)adres. Deze persoonsgegevens worden door Frans Koopal Haarwerken behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In deze privacyverklaring wordt kort uiteengezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (zakelijke en/of persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een haarwerkbedrijf. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het verkopen van haarwerken en daarbij behorende producten, het voeren van de (klanten)administratie, contacten met zorgverzekeraars van cliënten, het innen van gelden, het inwinnen en/of verzenden van informatie aan of van klanten en/of derden / betrokkenen, het bekend maken van informatie en activiteiten van Frans Koopal Haarwerken op de eigen website, het beantwoorden van vragen van cliënten en andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van dossiers en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen (sommige) (persoons)gegevens door Frans Koopal Haarwerken verwerkt worden op basis van een wettelijke dan wel een contractuele verplichting zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar van cliënt.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan Frans Koopal Haarwerken de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt, o.a., maar niet uitsluitend, per telefoon, per e-mail, persoonlijk en/of middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

Frans Koopal Haarwerken bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Indien de overeenkomst beëindigd wordt, worden de persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindigen verwijderd. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Frans Koopal Haarwerken de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Nieuwsbrief

Frans Koopal Haarwerken verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan info@franskoopal.nl.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Frans Koopal Haarwerken over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot info@franskoopal.nl of per post aan Frans Koopal Haarwerken, Noorderhaven 1 NZ te Groningen. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.

laatste revisie: 9 juni 2021

laatste check: februari 2024